Split

RASPISAN JAVNI POZIV // Gradsko vijeće Grada Splita traži mlade koji će im pomoći u njihovom radu

Grad Split

Gradsko vijeće Grada Splita pokrenulo je postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita koji se osniva u cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život, te informiranja i savjetovanja mladih Grada Splita.

Savjet mladih Grada Splita savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih Grada Splita. Savjet ima 11 članova uključujući predsjednika i zamjenika, a za člana Savjeta i zamjenika člana mogu se kandidirati osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Splita koji u trenutku podnošenja kandidature imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće Grada Splita na vrijeme od tri godine, a pravo predlaganja pripada udrugama koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učeničkim vijećima, studentskim zborovima, pomladcima političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalnim skupinama mladih od najmanje 40 mladih.

Prijave se podnose u roku 30 dana od dana objave javnog poziva, a potrebnu dokumentaciju pronađite OVDJE.

Podijeli, neka i drugi vide.

NAJNOVIJE

/* ]]> */